Pravila in pogoji – Nagradni natečaj za WOOP! maskoto

S sodelovanjem v WOOP! nagradnem natečaju soglašate s spodaj navedenimi pogoji in pravili.

Nagradni natečaj traja od 03.01. 2019 do 31. 03. 2019.

Razpisana sta dva natečaja in sicer za otroke od 2. do 9. leta starosti (kategorija mini WOOP! natečaj)
in otroke od 10. do 15. leta starosti (kategorija WOOP! natečaj).

Nagrade

Podelili bomo naslednje nagrade:

 • 100 vstopnic za obisk trampolin parka WOOP! – 60 minut (kategorija mini WOOP! natečaj)
 • 100 vstopnic za obisk trampolina parka WOOP! – 60 minut (kategorija WOOP! natečaj)
 • VIP vstopnice za celotno ekipo zmagovalne maskote v kategoriji mini WOOP!
 • VIP vstopnice za celotno ekipo zmagovalne maskote v kategoriji WOOP!

V skladu z Zakonom o dohodnini je organizator TPLJ v imenu nagrajenca dolžan plačati akontacijo
dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade. Bruto vrednost nagrade predstavlja neto
vrednost nagrade, povečano s koeficientom davčnega odtegljaja.

Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne
dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

Nagrade niso prenosljive. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrade bodo poslane
nagrajencu po pošti na njegov naslov, ki ga bo sodelujoči sporočil organizatorju.

Sodelovanje v WOOP!-ovem nagradnem natečaju

V WOOP!-ovem nagradnem natečaju lahko sodelujejo le osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju.

V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati zaposleni podjetja TPLJ in zaposleni v podjetju
Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba s katero zaposleni živi v življenjski
skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z
zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji in stari
starši zaposlenega).

Način sodelovanja v nagradnem natečaju

Korak 1: Skupina ali posameznik se mora na nagradni natečaj prijaviti najkasneje do 15.02.2019 na
spletni strani https://woop.fun/maskota.

Pri prijavi je potrebno obvezno navesti naslednje podatke: naziv šole/vrtca, ime in priimek
učitelja/vzgojitelja, naslov elektronske pošte, razred/skupina, število otrok/udeležencev pri izdelavi in
ime maskote.

Korak 2: Skupina ali posameznik mora izdelati izdelek v skladu s predpisanimi lastnostmi

Lastnosti WOOP! maskote:

 • Zelo, zelo rada skače.
 • Je vedno vesela, razigrana in dobre volje.
 • Je energična in vzhičena.
 • Rada se uči novih trikov in napreduje.
 • Je odgovorna.
 • Rada ima otroke
 • Najraje je trampolinke s čokolado.
 • Je v WOOP! barvah.

Ustvarja se lahko z različnimi materiali in tehnikami. WOOP! maskota naj ne bo večja od 1 metra.
Maskota mora biti izdelana v 3D tehniki (ne samo narisana na papir).

Korak 3: Skupina ali posameznik mora poslati končni izdelek.

Izdelke je potrebno poslati do vključno 28.02.2019 na naslov Mladinska knjiga založba d.d., SOT-
WOOP, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. K izdelku pripišite podatke (razred/ime skupine, ime in priimek
mentorja/učitelja, šolo in točen naslov). Prejetih izdelkov ne vračamo.

Med prejetimi izdelki, ki jih bomo prejeli do 28.2.2019, bo strokovna komisija organizatorja (5 članov)
glede na ustvarjalnost, domiselnost in atraktivnost maskote, izbrala 10 najboljših izdelkov. 10
najboljših izdelkov bo izbranih v vsaki od kategorij in sicer 10 v kategoriji za mini WOOP! in 10 v
kategoriji za WOOP! Izdelki finalistov bodo vključeni v glasovanje na spletu, slike bodo objavljene na
spletni strani https://woop.fun/maskota.

Glasovanje bo potekalo od 5.3.2019 – 31.3.2019.

Zmagovalec natečaja bo tisti, ki prejme največ glasov.

Avtorske pravice

Predloženi izdelek mora biti oblikovan izključno za ta natečaj.

Prijavitelj s predložitvijo prijave prenese na organizatorja pravico do uporabe dizajna pri svojem
delovanju. Izdelke lahko uporabimo v promocijske in razstavne namene.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradi in njenem prevzemu obveščeni po e-pošti. Nagrado pošljemo nagrajencu
po pošti ali pa jo prevzame sam najkasneje do 01.05.2019 na recepciji trampolin parka WOOP! Popreteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagrad, ki jih
nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti.

Za nagrade, poslane po pošti, je poštnina poravnana.

Pri osebnem prevzemu lahko nagrajenec nagrado prevzame ob predložitvi osebne izkaznice ali
obvestila o nagradi. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba oz. oseba, ki ji je bila delno ali v
celoti odvzeta poslovna sposobnost, morajo s prevzemom nagrade soglašati ali pa nagrado prevzeti
starši oz. zakoniti zastopniki. To pomeni, da bomo pri prevzemu nagrade po pošti nagrado poslali le
po predhodni pisni privolitvi staršev oz. zakonitega zastopnika na obrazcu, ki ga pošljemo po pošti.
Nagrada bo mladoletnemu nagrajencu poslana po pošti po prejemu izpolnjenega in podpisanega
obrazca s strani staršev oz. zakonitih zastopnikov.

Nagrade so neprenosljive in jih ni mogoče prenesti na druge osebe.

Varovanje podatkov

Organizator oz. njegovi pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke, ki so označeni kot obvezni,
uporabili zgolj za potrebe izvedbe tega nagradnega kviza. V kolikor ste polnoletni in želite, lahko ob
oddaji obrazca za sodelovanje podate tudi soglasje, s katerim dovoljujete, da podjetje TPLJ oz. njeni
pogodbeni obdelovalci do vašega preklica soglasja obdelujejo vaše osebne podatke za namen
neposrednega trženja v obsegu, kot ga opredelite ob sami podaji soglasja. Kadarkoli lahko zahtevate,
da TPLJ v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namene za
katere ste podali soglasje, ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti. Svojo zahtevo lahko kadar
koli posredujete tudi preko elektronske pošte info@woop.fun s pripisom »odjava« Preklic privolitve
oz. ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki
se je izvajala do takrat. Prav tako lahko kadar koli zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov,
njihovo popravo, izbris ali omejitev obdelave, imate pa tudi pravico do ugovora obdelavi, pravico do
vložitve pritožbe pri nadzornem organu in pravico do prenosljivosti podatkov. Več o tem si lahko
preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani https://woop.fun/moj-profil/ , z
morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov
na elektronski naslov: dpo@woop.fun.

Dostopnost splošnih pogojev

Splošni pogoji nagradnega natečaja so na voljo na https://woop.fun/maskota.

Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnega natečaja TPLJ. Pritožba se lahko pošlje na
sedež organizatorja v roku 15 dni od izvedenega natečaja. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v
nagradnem natečaju.

Končne določbe

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnem
natečaju (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi
jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju. Organizator ne prevzema nobene
odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletne strani
https://woop.fun/maskota ter posledice nedelovanja ne glede na razlog nedelovanja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradni
natečaj. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne
odgovarja za nastalo škodo. Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev, če to
zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih
pravil WOOP! nagradnega natečaja bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani:
https://woop.fun/maskota.

Za morebitna vprašanja glede nagradnega kviza pišite na naslov info@woop.fun.

Organizator WOOP! nagradnega natečaja

Organizator WOOP! nagradnega natečaja je družba TPLJ d.o.o.., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana.