Izjava o odgovornosti

Spodaj podpisani/a:

________________________________________________________________________
(ime priimek, naslov, datum rojstva, telefonska številka)

zase in kot zakoniti zastopnik za spodaj navedene otroke, potrjujem, da sem v celoti seznanjen(a) z vsebino priloge te »Izjave o odgovornosti«. Izjava in priloga sta mi po skrbnem branju v celoti razumljivi. zato se z njima v celoti strinjam in ju sprejemam.

Izjavljam, da sprejemam »Izjavo o odgovornosti trampolin parka Woop! Ljubljana (v nadaljevanju »Park«) za spodaj navedene otroke:

Otrok:

1. ____________________________________     (ime in priimek, datum rojstva)
2. ____________________________________     (ime in priimek, datum rojstva)
3. ____________________________________     (ime in priimek, datum rojstva)
4. ____________________________________     (ime in priimek, datum rojstva)

Izjavljam, da bom ob morebitni organizaciji rojstnega dne v Parku vse zakonite zastopnike udeležencev rojstnodnevne zabave (starše ali skrbnike) seznanil s praznovanjem rojstnega dne v Parku. Obenem se zavezujem, da jih bom seznanil z vsebino in prilogo »Izjave o odgovornosti« ter od njih prejel soglasja za udeležbo in soglasja dostavil v Park.

Za resničnost podatkov v Izjavi o odgovornosti sprejemam polno odgovornost.

_________________________________     _________________________________
(podpis zakonitega zastopnika)       (kraj, datum)

A: IZJAVA UPORABNIKA

Izjavljam, da se športne dejavnosti v trampolin parku Woop! Ljubljana (v nadaljevanju »Park«) udeležujem prostovoljno, na lastno željo. Zavedam se možnosti povečane nevarnosti poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti. Zavezujem se, da bom ravnal odgovorno in skrbno tako do sebe, kot do ostalih udeležencev Parka in bom aktivnosti v Parku prilagodil svojim sposobnostim. Če ne bom prepričan, da lahko posamezno aktivnost izvedem varno, aktivnosti ne bom izvedel. Prav tako bom upošteval svoje znanje, izkušnje in telesne zmožnosti, vključno s svojim zdravstvenim stanjem. Sprejemam vsa navodila za varno uporabo naprav upravljalca Parka. Zavezujem se, da se bom z vsemi navodili skrbno seznanil ter jih dosledno upošteval, vključno z ustnimi navodili osebja. Soglašam, da neposredni nadzor skladnosti mojega ravnanja z navodili ni potreben. Jamčim, da so moji podatki v zvezi s starostjo in zdravstvenim stanjem resnični. Nisem (in v bodočih obiskih ne bom) pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih substanc, ali zdravil, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti. Nimam bolezni ali telesnih okvar, ki bi pri dejavnostih v Parku pomenile nevarnost zame ali za druge. Nisem v stanju nosečnosti. Nimam težav s senzorno občutljivostjo. Po skrbnem razmisleku o svojih psihofizičnih sposobnostih prevzemam polno odgovornost za svoja ravnanja in posledice. Seznanjen sem in se strinjam, da lahko osebje Parka od vsake osebe zahteva, da zapusti Park, brez povračila cene vstopnice v naslednjih primerih:

 • če oseba krši navodila osebja / pravila Parka tudi po dvakratnem ustnem opozorilu osebja na spoštovanje pravil / navodil,
 • ob oceni osebja, da je oseba pod vplivom i) alkohola ali ii) nedovoljenih substanc ali iii) zdravil, ki vidno vplivajo na njeno sposobnost varnega izvajanja športne aktivnosti v Parku,
 • če oseba v Park vnese predmet ali material ali snov, ki po oceni osebja lahko povzroči nevarnost za druge osebe ali naprave v Parku in je oseba ne odstrani po ustnem opozorilu osebja,
 • če oseba nima primerne oz. predpisane opreme za varno izvajanje športne aktivnosti.

Skupaj s skrbnikom ali staršem oz. zakonitim zastopnikom mora Park zapustiti tudi otrok mlajši od 9 let. Strinjam se, da moje obveznosti, sprejete s podpisom te izjave, veljajo za vse obiske v Parku še eno leto od podpisa, da pred vsakim obiskom v tem obdobju ni potrebe po vsakokratnem podpisu izjave. V primeru sprememb zdravstvenega oz. psihofizičnega stanja, se zavezujem spremembe sporočiti upravljavcu Parka. Če izjave ne prekličem ob prvem obisku po preteku enega leta od podpisa dalje, izjava velja za nedoločen čas, z možnostjo preklica.

B: NAVODILA ZA VARNO UPORABO NAPRAV

Skakanje na trampolinih je ob upoštevanju navodil povsem varno. Vsa navodila za varno uporabo so na voljo kot del »Izjave o odgovornosti« in kot del spletne strani https://woop.fun/varnost/. Navodila so predstavljena tudi v obliki video zapisa v prostorih Parka, dodatno pa navodila predstavijo usposobljeni animatorji.

Pri obisku in uporabi vseh naprav v Parku veljajo naslednje omejitve:

 1. Odrasli in otroci nad 15 let uporabljajo naprave samostojno, po podpisu »Izjave o odgovornosti«.
 2. Otroci od 6 do 15 let uporabljajo naprave samostojno, po tem, ko »Izjavo o odgovornosti« podpiše njihov zakoniti zastopnik. Priporočamo, da otroci mlajši od 9 let naprave uporabljajo v spremstvu zakonitega zastopnika.
 3. Otroci starejši od 3 in mlajši od 6 let lahko uporabljajo naprave zgolj v spremstvu zakonitega zastopnika (skačeta skupaj, zakoniti zastopnik nadzoruje skakanje otroka), po tem, ko zakoniti zastopnik podpiše »Izjavo o odgovornosti«.
 4. Otroci mlajši od 3 let naprav ne morejo uporabljati.

Za obisk in uporabo naprav v Parku je potrebna predhodna registracija na spletni strani www.woopljubljana.si. Registracijo lahko opravi:

 1. Oseba, starejša od 15 let, ki lahko navede tudi svoje družinske člane, mlajše od 15 let, za katere starš ali zakoniti zastopnik podpiše »Izjavo o odgovornosti« (primer: eden od staršev pri registraciji doda tudi svojega otroka mlajšega od 15 let).
 2. Oseba mlajša od 15 let, pri čemer mora v postopku registracije navesti vsaj enega od staršev oz. zakonitega zastopnika, ki bo v njegovem imenu podpisal »Izjavo o odgovornosti«.

Poleg potrditve »Izjave o odgovornosti« ob spletni registraciji je treba »Izjavo o odgovornosti« za prvi vstop v Park oz. uporabo naprav lastnoročno podpisati ali oddati lastnoročno podpisano izjavo na recepciji Parka. Za osebo, mlajšo od 15 let to storijo starši oz. zakoniti zastopniki ali pa takšna oseba sama prinese »Izjavo o odgovornosti« s seboj, pri čemer si pridržujemo pravico telefonsko preveriti ali je »Izjavo o odgovornosti« podpisal starš oziroma zakoniti zastopnik. Ob nakupu vstopnice oz. pred vstopom v igralni del Parka mora vsak obiskovalec kupiti posebne protidrsne nogavice in posebno (RFID) zapestnico. Zapestnica omogoča nadzor vstopa in izstopa v igralni del Parka, uporabo garderobnih omaric in ostalih atrakcij v Parku. Vstop v igralni del Parka je mogoč le po predhodnem ogledu videa z varnostnimi navodili, kjer je potrebna identifikacija z zapestnico. Zapestnica ni prenosljiva in jo lahko uporablja izključno lastnik profila na katerega se navezuje. V primeru zlorabe se zapestnico odvzame. V primeru izgube je potrebno doplačati za novo zapestnico.

Varnostna navodila, ki jih mora upoštevati vsak skakalec:

 • Vstop v skakalni del Parka je mogoč le v primeru nošenja protidrsnih nogavic s primerno podlago za boljši oprijem in posebne zapestnice (RFID).
 • Za skakanje priporočamo uporabo lahkih športnih oblačil.
 • Pri skakanju je treba slediti vsem varnostnim navodilom upravljalca Parka in osebja.
 • Pred skakanjem je treba odložiti ves nakit in ostre predmete.
 • Vedno je treba imeti nadzor nad svojim telesom. To pomeni, da ne prekoračite svojih fizičnih zmogljivosti in da izvajate le aktivnosti za katere ste prepričani, da jih lahko izvedete varno.
 • Vedno upognite kolena, ko se želite ustaviti.
 • Vedno skačite v sredini trampolina in vedno pristanite z obema nogama hkrati.
 • Vedno bodite pozorni na skakalce okoli sebe.
 • Prepovedana je uporaba trampolina dvema uporabnikoma hkrati. Če kdo kadarkoli vstopi v vaš skakalni prostor takoj nehajte skakati.
 • Prepovedano je skočiti na trampolin, ki je že zaseden.
 • Prepovedano je pristajanje na glavi ali vratu.
 • Prepovedano je pristajanje na hrbtu, razen na trampolinu, ki omogoča hojo po steni, za kar je potrebno predhodno znanje.
 • Prepovedan je skok na glavo (zračna blazina, gimnastična jama s penami).
 • Prepovedano je metanje žog v glavo ali vrat (pri igri med dvema ognjema),
 • Prepovedano je izvajanje vseh salt, razen pod nadzorom animatorjev Parka na pozicijah, ki so za to posebej označene.
 • Prepovedano je skakanje s trampolina na podlago.
 • Prepovedano je ležanje na blazinah in trampolinih.
 • Prepovedano je odrivanje, tekanje ali vlečenje.
 • Prepovedano je plezanje ali obešanje na varnostne mreže.
 • Prepovedano je nošenje mokrih oblačil.
 • Prepovedano je imeti v času skakanja karkoli v ustih (žvečilni gumi, bombon,…).
 • Prepovedan je kakršenkoli vnos hrane ali pijače v času skakanja.
 • Prepovedana je uporaba trampolina pod vplivom alkohola, ali drugih nedovoljenih substanc ali zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti.
 • Prepovedana je uporaba telefona ali VR očal med skakanjem.

C: ODGOVORNOST UPRAVLJALCA

Upravljalec Trampolin parka Woop! Ljubljana je družba TPLJ d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, matična št.: 7272618000 (v nadaljevanju »Upravljalec« ali »TPLJ«).

Upravljalec za škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki in obiskovalci na sebi ali svoji lastnini, ne odgovarja.

D: VIDEO NADZOR

Upravljalec zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih, obiskovalcev in premoženja ter nadzora vstopa in izstopa iz parka, izvaja videonadzor. Upravljalec je sprejel sklep o izvajanju videonadzora v Parku v skladu z 75. členom ZVOP-1. Zbirka osebnih podatkov vključuje sliko, datum in čas posnetka in je zavarovana pred dostopom nepooblaščenih oseb. Videoposnetki se hranijo najmanj 30 dni in največ eno leto za vse kamere, ki so priključene na napravo za snemanje. Podatki se nato brišejo, razen podatkov o poškodbah.

E: UPORABA SLIKOVNEGA in VIDEO MATERIALA

Podpisnik »Izjave o odgovornosti« izrecno soglaša, da lahko upravljalec Parka fotografije in video posnetke narejene v Parku uporablja za javno objavo oz. objave namenjene oglaševanju in promociji Parka. Podpisnik je seznanjen, da se takšne fotografije ali video material lahko pojavijo tudi na socialnih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn ali Snapchat in podobno. Podpisnik izrecno soglaša, da fotografij ali posnetkov, ki jih bo naredil on sam ali njegov otrok v Parku, ne bo uporabljal za komercialne namene brez predhodno pridobljenega pisnega soglasja TPLJ.

F: OPOZORILO

Veljavne so samo pravilno izpolnjene »Izjave o odgovornosti«. Za osebe mlajše od 15 let mora »Izjavo o odgovornosti« podpisati zakoniti zastopnik. Zakoniti zastopnik s podpisom »Izjave o odgovornosti« prevzema odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi neupoštevanja varnostnih navodil in ustnih opozoril osebja Parka. Kot zakoniti zastopnik otroka se zavedam, da uporaba naprav v Parku ob neupoštevanju navodil za varno uporabo naprav povečuje tveganje poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti uporabnika. Na podlagi podpisane »Izjave o odgovornosti« zakoniti zastopnik odvezuje upravljalca Parka odgovornosti za telesne poškodbe, ki bi nastale uporabniku ali njegovim materialnim dobrinam zaradi neupoštevanja navodil za varno uporabo in izrecnih ustnih navodil osebja v Parku. Podpisnik »Izjave o odgovornosti« se izrecno zavezuje, da v primeru poškodbe ali škode proti upravljalcu Parka ne bo vložil civilne tožbe ali začel kazenskega pregona.

 

Klikni tukaj za prenos izjave o odgovornosti.