WOOP!

Izjava o odgovornosti

Spodaj podpisani/a:

(ime priimek, naslov, datum rojstva, telefonska številka)

zase in kot zakoniti zastopnik za vse svoje otroke potrjujem, da sem v celoti seznanjen(a) z vsebino priloge te »Izjave o odgovornosti«. Izjava in priloga sta mi po skrbnem branju v celoti razumljivi, zato se z njima v celoti strinjam in ju sprejemam.

I: Izjava skrbnika

Izjavljam, da sprejemam »Izjavo o odgovornosti« za naslednje lokacije in atrakcije:

WOOP! TRAMPOLIN PARK, Leskoškova cesta 3, 1000 Ljubljana (Trampolin park, Plezalne stene)

WOOP! KARTING, Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana (Karting, Glow Golf)

WOOP! ARENA, Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana (Sobe pobega, VR, Bowling, Laser Tag)

WOOP! IZZIVI, Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana (Izzivi, VR)

WOOP! MURSKA SOBOTA, Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota (Izzivi, Sobe pobega, VR, Laser Tag)

WOOP! MARIBOR, Tržaška cesta 7, 2000 Maribor (Trampolin park, Sobe pobega, VR, Glow golf)

(v nadaljevanju »WOOP! prostori«) za vse svoje otroke.

Izjavljam, da vstopa v WOOP! prostore ne bom omogočal tujim otrokom, v kolikor njihovi starši / skrbniki niso podpisali »Izjave o odgovornosti« torej, da ne bom zastopal tujih otrok. Zastopanje tujega otroka brez ustrezne pravne podlage je nezakonito. Z omogočanjem vstopa tujega otroka, za katerega starši / skrbniki niso podpisali »Izjave o odgovornosti«, postanem njegov garant in tako nosim garantsko odgovornost za morebitno škodo, ki jo povzroči in utrpi. Zavedam se, da opustitev garantske dolžnosti lahko pomeni odgovornost za povzročitev ustreznega kaznivega dejanja v opustitveni obliki (v skladu s Kazenskim zakonikom (Ur. list. RS, št.: 50/12 s spremembami)). S podpisom te »Izjave o odgovornosti« izjavljam, da se zavedam posledic te izjave.

Izjavljam, da sem svoje otroke seznanil z vsemi spodaj napisanimi pravili in jim jih razložil glede na njihovo starost primeren način.

Izjavljam, da bom ob morebitni organizaciji rojstnega dne v WOOP! prostorih vse zakonite zastopnike udeležencev rojstnodnevne zabave (starše ali skrbnike) seznanil s praznovanjem rojstnega dne v WOOP! prostorih. Obenem se zavezujem, da jih bom seznanil z vsebino in prilogo »Izjave o odgovornosti« ter od njih prejel soglasja za udeležbo in izpolnjene izjave o odgovornosti in jih dostavil v WOOP! prostore.

II: Izjava uporabnika

Izjavljam, da se dejavnosti v WOOP! prostorih udeležujem prostovoljno, na lastno željo.

Zavedam se možnosti povečane nevarnosti poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti.

Zavezujem se, da bom ravnal odgovorno in skrbno tako do sebe kot do ostalih udeležencev in bom aktivnosti v WOOP! prostorih prilagodil svojim sposobnostim. Če ne bom prepričan, da lahko posamezno aktivnost izvedem varno, aktivnosti ne bom izvedel. Prav tako bom upošteval svoje znanje, izkušnje in telesne zmožnosti, vključno s svojim zdravstvenim stanjem.

Sprejemam vsa navodila za varno uporabo naprav upravljalca WOOP! prostorov. Zavezujem se, da se bom z vsemi navodili skrbno seznanil ter jih dosledno upošteval, vključno z ustnimi navodili osebja. Soglašam, da neposredni nadzor skladnosti mojega ravnanja z navodili ni potreben.

Jamčim, da so moji podatki v zvezi s starostjo in zdravstvenim stanjem resnični. Nisem (in v bodočih obiskih ne bom) pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih substanc, ali zdravil, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti. Nimam bolezni ali telesnih okvar, ki bi pri dejavnostih v WOOP! prostorih pomenile nevarnost zame ali za druge. Nisem v stanju nosečnosti, nimam težav s senzorično občutljivostjo, nimam nevroloških motenj, nimam nepravilnosti binokularnega vida, psihičnih težav ali drugih resnih zdravstvenim stanj. V teh primerih se bom pred izvajanjem posamezne aktivnosti v WOOP! prostorih predhodno posvetoval s svojim zdravnikom in od njega pridobil dovoljenje za izvajanje posamezne aktivnosti, saj je izvajanje le te lahko ogrožajoče za posameznikovo zdravje. Po skrbnem razmisleku o svojih psihofizičnih sposobnostih prevzemam polno odgovornost za svoja ravnanja in posledice.

Odškodninsko odgovarjam za vso škodo, ki jo bom povzročil na opremi v WOOP! prostorih.

Strinjam se, da moje obveznosti, sprejete s podpisom te izjave, veljajo za vse obiske v WOOP! prostorih za nedoločen čas, da pred vsakim obiskom v tem obdobju ni potrebe po vsakokratnem podpisu izjave. Seznanjen sem, da izjavo lahko kadarkoli tudi prekličem. V primeru sprememb zdravstvenega oz. psihofizičnega stanja v primeru ponovnega obiska WOOP! prostorov, se zavezujem spremembe sporočiti upravljavcu WOOP! prostorov.

Za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.

Priloga

A: Navodila za varno uporabo naprav

Za obisk in uporabo naprav v WOOP! prostorih je potrebna predhodna registracija na spletni strani www.woop.fun ali na za to določenem mestu na posamezni lokaciji. Registracijo lahko opravi oseba, starejša od 15 let, ki lahko navede tudi svoje družinske člane, mlajše od 15 let, za katere starš ali zakoniti zastopnik podpiše »Izjavo o odgovornosti« (primer: eden od staršev pri registraciji doda tudi svojega otroka mlajšega od 15 let).

Poleg potrditve »Izjave o odgovornosti« ob spletni registraciji je treba »Izjavo o odgovornosti« za prvi vstop v WOOP! prostore oz. uporabo naprav lastnoročno podpisati ali oddati lastnoročno podpisano izjavo na recepciji posamezne lokacije. Za osebo, mlajšo od 15 let to storijo starši oz. zakoniti zastopniki ali pa takšna oseba sama prinese »Izjavo o odgovornosti« s seboj, pri čemer si pridržujemo pravico telefonsko preveriti ali je »Izjavo o odgovornosti« podpisal starš oziroma zakoniti zastopnik.

Ob nakupu vstopnice oz. pred začetkom igranja mora vsak obiskovalec kupiti tudi posebno (RFID) zapestnico ali kartico, ki predstavlja enkratni nakup. Zapestnica\kartica omogoča vstop oz. izstop na določene igralne dele, nadzor nad igrami, nadzor nad ogledi varnostnih videov in uporabo garderobnih omaric. Zapestnica\kartica ni prenosljiva in jo lahko uporablja izključno lastnik profila, na katerega se navezuje. V primeru zlorabe se zapestnico\kartico odvzame. V primeru izgube je potrebno doplačati za novo zapestnico\kartico.

Za uporabo določenih atrakcij je potrebna dodatna, obvezna oprema, ki predstavlja enkratno doplačilo ob nakupu vstopnice. Za obisk Trampolin parka WOOP! so to posebne proti zdrsne nogavice, v primeru kartinga je to podkapa. Uporaba atrakcij brez WOOP! dodatne opreme ni mogoča.

1. Trampolin park

Skakanje na trampolinih je ob upoštevanju navodil povsem varno. Vsa navodila za varno uporabo so na voljo kot del »Izjave o odgovornosti« in kot del spletne strani www.woop.fun. Navodila so predstavljena tudi v obliki video zapisa v prostorih WOOP! TRAMPOLIN PARKA, dodatno pa navodila predstavijo zaposleni.

Pri obisku in uporabi vseh naprav v WOOP! TRAMPOLIN PARKU veljajo naslednje omejitve:

 1. Odrasli in otroci nad 15 let uporabljajo naprave samostojno.
 2. Otroci od 6 do 15 let uporabljajo naprave samostojno, kljub temu priporočamo, da otroci mlajši od 9 let naprave uporabljajo v spremstvu zakonitega zastopnika ali druge polnoletne osebe.
 3. Otroci starejši od 3 in mlajši od 6 let lahko uporabljajo naprave zgolj v spremstvu zakonitega zastopnika ali druge polnoletne osebe (zakoniti zastopnik ali druga polnoletna oseba pri tem nadzoruje skakanje otroka).
 4. Otroci mlajši od 3 let naprav ne morejo uporabljati.

Pri obisku in uporabi naprav v posebnem delu WOOP! trampolin parka (Ljubljana), to je v MINI WOOP!-u, velja izjema od zgoraj zapisanih omejitev. MINI WOOP! lahko obiščejo otroci starejši od 2 in mlajši od 6 let, pri čemer lahko naprave uporabljajo samostojno, vendar le v spremstvu staršev ali zakonitih zastopnikov.

Vstop v igralni del je mogoč le po predhodnem ogledu videa z varnostnimi navodili, kjer je potrebna identifikacija z zapestnico.

Varnostna navodila, ki jih mora upoštevati vsak skakalec:

Splošna navodila:

 • IZVAJANJE VSEH AKTIVNOSTI V PARKU JE NA LASTNO ODGOVORNOST.
 • Pri skakanju je potrebno slediti vsem varnostnim navodilom upravljalca WOOP! prostorov in osebja.
 • Vstop v skakalni del je mogoč le v primeru nošenja WOOP! proti zdrsnih nogavic s primerno podlago za boljši oprijem in posebno zapestnico (RFID).
 • Vedno je potrebno imeti nadzor nad svojim telesom. To pomeni, da ne prekoračite svojih fizičnih zmogljivosti in da izvajate le aktivnosti za katere ste prepričani, da jih lahko izvedete varno oz. imate ustrezno predznanje.
 • Če ne upoštevamo pravil, lahko pride do poškodb, kot so zvini in zlomi kosti, v nekaterih primerih pa tudi resnejše poškodbe hrbtenice in invalidnost ali celo smrt.
 • Za skakanje priporočamo uporabo lahkih športnih oblačil.
 • Pred skakanjem je treba odložiti ves nakit in ostre predmete.
 • Prepovedano je nošenje mokrih oblačil.
 • Prepovedano je imeti v času skakanja karkoli v ustih (žvečilni gumi, bombon,…).
 • Prepovedan je kakršenkoli vnos hrane ali pijače v času skakanja.
 • Prepovedana je uporaba telefona ali VR očal med skakanjem.

Pravila za skakalce in pravilno rabo trampolinov:

 • Vedno skačite v sredini trampolina in vedno pristanite z obema nogama hkrati.
 • Vedno upognite kolena, ko se želite ustaviti.
 • Vedno bodite pozorni na skakalce okoli sebe.
 • Prepovedana je uporaba trampolina dvema uporabnikoma hkrati. Če kdo kadarkoli vstopi v vaš skakalni prostor nemudoma prenehajte s skakanjem.
 • Prepovedano je skočiti na trampolin, ki je že zaseden.
 • Prepovedano je pristajanje na glavi ali vratu.
 • Prepovedano je izvajanje vseh vrst dvojnih salt in gainer-jev.
 • Izvajanje enojnih salt in ostalih enostavnih trikov je dovoljeno le na lastno odgovornost, na za to predvidenih mestih.
 • Prepovedano je skakanje s trampolina na podlago.
 • Prepovedano je ležanje na blazinah in trampolinih.
 • Prepovedano je odrivanje, tekanje ali vlečenje.
 • Prepovedano je plezanje ali obešanje na varnostne mreže.

Gimnastčna jama s penami:

 • Na eni liniji trampolinov je lahko hkrati samo en skakalec.
 • Prepovedano je pristajanje na glavi ali vratu.
 • Prepovedan je skok na glavo.
 • Gimnastično jamo zapustite takoj po skoku na za to označenem mestu.

Stolp in zračna blazina:

 • Skok na zračno blazino mora biti vedno na zadnjico ali hrbet.
 • Prepovedano je pristajanje na glavi ali vratu.
 • Prepovedan je skok na glavo.
 • Upoštevaj čakalno vrsto.
 • Zračno blazino zapustite takoj po skoku na za to označenem mestu.
 • Višino skoka prilagodite svojim sposobnostim in predznanju.

Gladiatorske igre in ‘slack line’:

 • Prepovedana je več kot ena oseba hkrati na atrakciji ‘slack line’.
 • Prepovedani sta več kot dve osebi hkrati na atrakciji ‘gladiatorske igre’ oz. na isti gredi.
 • ‘Gladiatorska igra’ se igra na sredini gredi.
 • Prepovedano je tekanje.
 • Prepovedani so udarci v glavo.
 • Igralci morajo biti podobne velikosti.

Igra ‘cage ball’:

 • Dovoljena sta le dva igralca hkrati.
 • Vsak igralec začne igro na svojem trampolinu.
 • Upoštevaj navodila igre.

Igrišče za igro med dvema ognjema:

 • Prepovedano je metanje žog v glavo ali vrat (pri igri med dvema ognjema).
 • Prepovedano je brcanje žoge.
 • Upoštevaj navodila igre.

Zabijanje na koš:

 • Prepovedano je obešanje na obroč koša.
 • Na enem trampolinu se lahko hkrati nahaja samo ena oseba.
 • Upoštevajte navodila igre.

WOOP!atlon poligon:

 • Uporaba poligona WOOP!atlon je mogoča le za otroke od 6 leta dalje. Otroci od 3 do 6 let lahko poligon obiščejo le v spremstvu staršev ali odgovorne osebe.
 • Največja dovoljena teža igralca je 110 kg.
 • Na poligon je mogoče vstopiti le ob zeleni luči na gumbu.
 • WOOP!atlon poligon lahko uporablja le ena oseba hkrati oz. dve osebi hkrati, vsaka na svoji strani poligona, pri čemer je potrebno obvezno zapustiti poligon po končani igri oz. zvočnem signalu.
 • Po toboganu se lahko hkrati spusti le ena oseba, pri čemer je spuščanje po toboganu dovoljeno le po zadnjici in z nogami naprej.
 • Prede spustom se vedno prepričamo, da na toboganu ni druge osebe.

WIPE OUT poligon:

 • Uporaba poligona Wipe out je mogoča le za otroke nad 125 cm.
 • Vedno je potrebno upoštevati navodila animatorja, ki upravlja z atrakcijo.
 • Vsak igralec stoji le na za to označenem mestu, določeno je maksimalno število igralcev (4).
 • Vedno se je potrebno skloniti, ko je ovira višje in skočiti, ko je ovira nižje. Ovira se vrti v krogu z različno hitrostjo.
 • Pri skoku vedno pristanemo z obema nogama hkrati.
 • V vsakem trenutku je potrebno biti pozoren na vrtečo oviro in na skakalce okoli sebe.
 • Prepovedno je obešanje ali sklanjanje čez oviro.
 • Prepovedan je uporaba atrakcije, v kolikor animator ni prisoten.
 • Če se počutite utrujene, nemudoma prenehajte s skakanjem.

2. Karting

Vožnja gokartov je ob upoštevanju navodil povsem varna. Vsa navodila za varno uporabo so na voljo kot del »Izjave o odgovornosti« in kot del spletne strani www.woop.fun. Navodila so predstavljena tudi v obliki video zapisa v prostorih WOOP! KARTING CENTRA, dodatno pa navodila predstavijo zaposleni.

Pri obisku in uporabi gokartov v WOOP! KARTING CENTRU veljajo naslednje omejitve:

 1. Odrasli in otroci nad 15 let lahko gokarte vozijo samostojno.
 2. Otroci od 8 do 15 let lahko gokarte vozijo samostojno, kljub temu priporočamo, da otroci mlajši od 15 let gokarte vozijo v spremstvu zakonitega zastopnika ali druge polnoletne osebe.
 3. Otroci starejši od 6 let lahko samostojno vozijo JUNIOR gokarte. Otroci stari od 6 do 8 let lahko gokarte vozijo zgolj v spremstvu zakonitega zastopnika ali druge polnoletne osebe.
 4. Otroci starejši od 4 let so lahko sovozniki v DVOJNIH gokartih. Voznik mora biti zakoniti zastopnik ali druga polnoletna oseba.
 5. Otroci mlajši od 4 let gokartov ne morejo voziti oziroma biti sovozniki.

Zaradi zagotavljanja varnosti se bo hitrost gokartov prilagajala glede na starost oziroma dosežen čas.

Vožnja gokartov je mogoča le po predhodnem ogledu videa z varnostnimi navodili, kjer je potrebna identifikacija z zapestnico\kartico.

Varnostna navodila, ki jih mora upoštevati vsak voznik:

 • Vožnja z gokarti je mogoča le v primeru nošenja podkape, ovratne zaščite in čelade ter posebne zapestnice (RFID) s katero se opravi tudi obvezen ogled varnostnega videa.
 • Za vožnjo priporočamo uporabo oblačil za prosti čas. Obuvala morajo biti zaprta, z ravnim podplatom. Vožnja v odprtih sandalih, čevljih s peto ni dovoljena. V primeru dolgih las, morajo biti ti speti v čop. Za poškodovana oblačila med vožnjo ne odgovarjamo.
 • Pred vožnjo je potrebno odložiti vse ostre predmete in stvari/dodatke, ki se čvrsto ne oprijemajo telesa (šal, ruta, kravata, obeski in podobno). Priporočamo, da se odloži tudi mobilne telefone, denarnico in ostale predmete iz žepov, saj vam med vožnjo lahko iz njih izpadejo.
 • Pri vožnji je potrebno slediti vsem varnostnim navodilom upravljalca WOOP! prostorov in osebja.
 • Zelena zastava ali led zaslon pomeni, da na stezi ni nevarnosti in da lahko gokart vozite skladno s svojimi psihofizičnimi zmogljivostmi.
 • Rumena zastava ali led zaslon pomeni, da je na stezi prišlo do nesreče. Gokart morate upočasniti na hitrost hoje in počasi nadaljevati po stezi, pri čemer je kakršnokoli prehitevanje prepovedano.
 • Modra zastava ali led zaslon pomeni, da je za vami voznik, ki vas želi prehiteti. V tem primeru se na zato označenem delu proge modre barve ustrezno umaknite, da vas hitrejši voznik varno prehiti.
 • Rdeča zastava ali led zaslon pomeni, da ste se na progi vedli neprimerno. Neprimerna vedenja so: da ste se na stezi zaustavili brez razloga, da ste nepotrebno zavijali po stezi ali da ste se zaleteli v drug gokart ali zaščitno ograjo. Prvič signalizacija pomeni opozorilo, drugič pa diskvalifikacijo.
 • Črna zastava ali led zaslon pomeni, da ste se na progi večkrat vedli neprimerno, posledica česar je diskvalifikacija. Vožnja v napačno smer pomeni takojšnjo diskvalifikacijo. V tem primeru morate z gokartom zapeljati nazaj pit area (področje, kjer ste začeli vožnjo) in predčasno zaključiti z vašo vožnjo.
 • Zastava ali led zaslon šahovnice pomeni, da je vaš čas vožnje potekel. Z gokartom se vrnete v pit area (področje, kjer ste začeli vožnjo).
 • Vedno je potrebno imeti nadzor nad vožnjo. To pomeni, da ne prekoračite svojih psihofizičnih zmogljivosti in hitrost vožnje prilagodite hitrosti, za katero ste prepričani, da jo lahko izvedete varno.
 •  

3. VR

Pri igranju VR iger veljajo naslednje omejitve in varnostna navodila:

 • Različne VR igre so primerne za različne starosti in sicer za otroke nad 6 let, za otroke nad 8 let, za otroke nad 12 let in za otroke nad 15 let. Opis iger in starostne omejitve se nahajajo pred VR poligonom oz. pri animatorju
 • Pri igranju iger priporočamo uporabo oblačil za prosti čas. Za poškodovana oblačila med igranjem iger ne odgovarjamo.
 • Pri igranju iger je potrebno slediti vsem varnostnim in drugim navodilom upravljalca WOOP! prostorov in osebja vključno z izogibanjem igranja iger, ko ste utrujeni. Prav tako si morate na vsako uro igranja VR iger zagotoviti vsaj 15 minuten odmor.
 • Pri igranju iger je potrebno imeti nadzor nad svojim telesom. To pomeni, da ne prekoračite svojih psihofizičnih zmogljivosti in igranje iger prilagodite svojim sposobnostim.
 • Če pri igranju doživite katerega od naslednjih simptomov: omotica, zamegljen vid, trzanje oči ali mišic, dezorientacija ali kakršnokoli nehoteno gibanje ali krči med igranjem, morate igranje takoj prekiniti in se posvetovati s svojim zdravnikom.

4. Bowling

Pri igranju bowlinga v Areni veljajo naslednje omejitve in varnostna navodila:

 • Bowling lahko igrajo osebe od 3. leta dalje, po podpisu »Izjave o odgovornosti«.
 • Igranje bowlinga je mogoče le v primeru nošenja posebnih bowling čevljev.
 • Pri igranju priporočamo uporabo oblačil za prosti čas. Za poškodovana oblačila med igranjem bowlinga ne odgovarjamo.
 • Pri igranju je potrebno slediti vsem varnostnim in drugim navodilom upravljalca WOOP! prostorov in osebja.
 • Pri igranju je vedno potrebno imeti nadzor nad svojim telesom. To pomeni, da ne prekoračite svojih psihofizičnih zmogljivosti in igranje prilagodite svojim sposobnostim.
 • Prepovedano je prečkanje črne črte prestopa.
 • Rok ne smete vstavljati v napravo za vračanje krogel.
 • Prepovedana je hoja po igralni površini bowling steze.
 • V primeru kakršnihkoli tehničnih težav se vedno obrnite na osebje.

5. Laser tag arena

Pri igranju v LASER TAG ARENI veljajo naslednje omejitve in varnostna navodila:

 • V Laser tag areni se lahko igrajo osebe od 6. leta dalje.
 • Pri igranju priporočamo uporabo oblačil za prosti čas. Za poškodovana oblačila med igranjem Laser tag-a ne odgovarjamo.
 • Pri igranju je potrebno slediti vsem varnostnim in drugim navodilom upravljalca WOOP! prostorov in osebja.
 • Pri igranju je vedno potrebno imeti nadzor nad svojim telesom. To pomeni, da ne prekoračite svojih psihofizičnih zmogljivosti in igranje prilagodite svojim sposobnostim.
 • Pri igranju v Laser tag areni je prepovedano plezanje ali obešanje po opremi. Še posebej je prepovedano plezanje ali dotikanje rekvizitov, ki predstavljajo scenografijo (letalo, kombi, avto, itd…).
 • Prepovedano je tekanje, odrivanje, vlečenje in nenadni ter nenadzorovani obrati. Prav tako je prepovedano ležanje na tleh. Vedno bodite pozorni na ostale igralce okoli sebe.
 • Laser tag opremo (laserska puška in jopič) se lahko uporablja le na za to predpisan način.

6. Sobe pobega (escape rooms)

Pri igranju sob pobega veljajo naslednje omejitve in varnostna navodila:

 • Različne sobe pobega so primerne za različne starosti, in sicer za otroke nad 8 let, za otroke nad 10 let in za otroke nad 15 let. Otroci od 8 do 15 let lahko Sobo pobega igrajo le v spremstvu staršev oz. polnoletne osebe. Opis iger in starostne omejitve se nahajajo na recepciji oz. pri animatorju.
 • Vsi uporabniki so seznanjeni, da sama igra predstavlja intelektualno lastnino ponudnika oziroma njegovega pogodbenega partnerja in se zavezujejo, da ne bodo kršili prepovedi razkritja skrivnosti in rešitev posameznih ugank.
 • Prepovedano je kakršnokoli slikanje ali snemanje posameznih sob pobega
 • Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov (slike, video posnetki, svetilka, kalkulator)
 • Pri igranju je potrebno slediti vsem varnostnim in drugim navodilom upravljalca WOOP! prostorov in osebja.
 • Sobe pobega so miselne igre, zato pri reševanju ugank ne uporabljajte sile. Za nadaljevanje igre nikoli ni potrebno uporabiti večje moči ali sile.
 • V sobah pobega boste opazili nalepke DO NOT TOUCH. Te nalepke pomenijo, da se teh predmetov ne smete dotikati, kar pa ne pomeni, da ne morejo biti del ugank, le uporabiti jih je potrebno brez dotikanja.
 • Vsak predmet ali namig je uporabljen samo enkrat. Po uporabi ga v nadaljevanju igre več ne potrebujete.
 • Pri igri je prepovedana uporaba sile, kakršenkoli tek ali plezanje.
 • V kolikor pri igri potrebujete pomoč, pritisnite gumb za pomoč na AHS sistemu (sistemu za samopomoč). Namig lahko dobite vsakih 10 minut.
 • Če potrebujete dodatno pomoč ali iz kakršnega koli drugega razloga, pritisnete rdeči gumb ob strani AHS sistema. Do dodatne pomoči lahko pridete tudi na način, da pomahate in osebje vam bo pomagalo, saj vas med igro gledamo in poslušamo.
 • V sobi pobega boste opazili tudi nalepke PANIC. Te gumbe z nalepkami pritisnite, če želite zapustiti sobo. Če želite zapustiti sobo lahko tudi mahate in po vas bo prišlo osebje, saj vas med igro gledamo in poslušamo.
 • Čas za dokončanje igre lahko spremljate na AHS sistemu.

7. WOOP! Izzivi

Pri igranju ‘WOOP! IZZIVOV’ igre veljajo naslednje omejitve in varnostna navodila:

 • WOOP! IZZIVE sestavljajo sobe z različnimi izzivi, ki so vezani na spretnost, hitrost in reševanje najrazličnejših ugank.
 • Sobe so primerne za otroke nad 8 let. Otroci od 8 do 12 let lahko sobe igrajo le v spremstvu staršev oz. polnoletne osebe.
 • Sobe se lahko igrajo v skupinah, ki štejejo najmanj 2 in največ 6 igralcev.
 • Izzivi v nekaterih sobah zahtevajo določen fizičen napor, zato morajo biti igralci v ustrezni fizični kondiciji.
 • Pri igranju priporočamo uporabo oblačil za prosti čas.
 • Pri igranju je vedno potrebno imeti nadzor nad svojim telesom. To pomeni, da ne prekoračite svojih psihofizičnih zmogljivosti in igranje prilagodite svojim sposobnostim.
 • Prepovedano je tekanje, odrivanje, vlečenje in nenadni ter nenadzorovani obrati, s katerimi lahko poškodujete sebe ali opremo.

8. Glow golf

Pri igranju ‘GLOW GOLF’ igre veljajo naslednje omejitve in varnostna navodila:

 • Glow Golf je primeren za otroke od 4. do 12. leta v spremstvu staršev.
 • Otroci starejši od 12 let lahko Glow Golf igrajo samostojno.
 • Igrišče sestoji iz 15 različnih lukenj oz. poligonov, pri čemer z uporabo, za to prilagojene golf palice, žogico potisnemo v luknjo in skušamo doseči kar najmanjše število udarcev.
 • Prepovedano je kakršnokoli obešanje ali plezanje po rekvizitih minigolfa.
 • Prepovedano je preskakovanje poligonov oz. potrebno je upoštevati vrstni red in s tem zaporedje poligonov.
 • Na enem poligonu lahko hkrati igra največ 5 igralcev.

9. Plezalne stene (Fun walls)

Plezanje oz. uporaba plezalnih sten ‘FUN WALLS’ in ostalih atrakcij je ob upoštevanju navodil povsem varna. Vsa navodila za varno uporabo so na voljo kot del »Izjave o odgovornosti« in kot del spletne strani www.woop.fun. Navodila so predstavljena tudi v obliki video zapisa v prostorih PLEZALNIH STEN, dodatno pa navodila predstavijo zaposleni.

Pri uporabi plezalnih sten veljajo naslednje omejitve in varnostna navodila:

 • Plezalne stene lahko uporabljajo otroci od 4. leta dalje.
 • Otroci od 4 do 6 let lahko uporabljajo plezalne stene le v spremstvu staršev pri čemer morajo biti otroci težji od 10 kg in večji od 95 cm
 • Za otroke od 6. do 9. leta priporočamo spremstvo staršev.
 • Maksimalna teža plezalca ne sme presegati 140 kg.
 • Otroci, manjši od 130 cm, morajo nositi otroški plezalni pas z dodatnimi naramnicami.
 • Plezanje ni dovoljeno v natikačih, sandalih, škornjih, visokih petah ali plezalnih čevljih. Plezanje je dovoljeno le v WOOP! nogavicah s protizdrsno podlago.
 • Za uporabo plezalnih sten in ostalih atrakcij priporočamo nošenje udobnih športnih oblačil, ki ne smejo biti ohlapna.
 • Uporaba trdih in ostrih predmetov je med aktivnostjo prepovedana, vse tovrstne predmete je potrebno shraniti v garderobi.
 • Dolgi lasje morajo biti speti z elastiko.
 • Vnos hrane in pijače je prepovedan.
 • Žvečenje med plezanjem je prepovedno.
 • Ogled varnostnega videa je obvezen.
 • Za uporabo FUN WALLS plezalnih sten se uporablja samovarovalni sistem, ki skrbi za varnost plezalcev.
 • Pred aktivnostjo se je treba prepričati, da je varnostni pas pravilno pritrjen in ustrezno pripet.
 • Plezanje je onemogočeno, dokler samovarovalni komplet ni pravilno zapet.
 • Na posamezni plezalni steni je hkrati dovoljen le 1 plezalec.
 • Zadrževanje znotraj ‘varnostnega polja’ posamezne plezalne stene je prepovedano.
 • Obešanje po plezalnih stenah ali ostalih atrakcijah z glavo navzdol je prepovedano.
 • Ob strani plezalnih sten se nahaja reševalna vrv, ki se ne sme uporabljati za plezanje.
 • Med plezanjem naj se varovalna vrv vedno nahaja med obema rokama.
 • Pri spuščanju s plezalne stene se ne nagibamo ali zibamo, temveč se le rahlo odrinemo z nogami od stene.
 • Za atrakcijo ‘Tobogan’ in ‘Skok v zrak’ veljajo dodatna varnostna navodila, pri čemer je potrebno slediti navodilom animatorja. Prav tako si je za uporabo potrebno namestiti dodatno varnostno opremo.

B: Odgovornost upravljalca

Upravljalec WOOP! prostorov je družba TPLJ d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, matična št.: 7272618000 (v nadaljevanju »Upravljalec« ali »TPLJ«).

Upravljalec za škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki in obiskovalci na sebi ali svoji lastnini, ne odgovarja.

C: Video nadzor

Upravljalec zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih, obiskovalcev in premoženja ter nadzora vstopa in izstopa v WOOP! prostore, izvaja videonadzor. Upravljalec je sprejel sklep o izvajanju videonadzora v Parku v skladu z 75. členom ZVOP-1. Zbirka osebnih podatkov vključuje sliko, datum in čas posnetka in je zavarovana pred dostopom nepooblaščenih oseb. Videoposnetki se hranijo najmanj 30 dni in največ eno leto za vse kamere, ki so priključene na napravo za snemanje. Podatki se nato brišejo, razen podatkov o poškodbah, ki se hranijo 5 let od dneva škodnega dogodka.

D: Uporaba fotografij in videoposnetkov

TPLJ d.o.o. brez vašega soglasja ne snema in objavlja fotografij ali videoposnetkov, v katerih bi bilo moč prepoznati posameznika. Taka obdelava se izvede le v primeru podanega soglasja ob registracijskem postopku ali tudi kasneje, vendar obvezno pred morebitno objavo.

Podpisnik izjave fotografij ali posnetkov, ki jih bo naredil on sam ali njegov otrok v Parku, ne sme uporabljati za komercialne namene brez predhodno pridobljenega pisnega soglasja TPLJ.

E: Opozorilo

Veljavne so samo pravilno izpolnjene »Izjave o odgovornosti«. Za osebe mlajše od 15 let mora »Izjavo o odgovornosti« podpisati zakoniti skrbnik. Zakoniti skrbnik s podpisom »Izjave o odgovornosti« prevzema odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi neupoštevanja varnostnih navodil in ustnih opozoril osebja WOOP! prostorov. Zakoniti skrbnik otroka se zaveda, da uporaba naprav v WOOP! prostorih ob neupoštevanju navodil za varno uporabo naprav povečuje tveganje poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti uporabnika. Na podlagi podpisane »Izjave o odgovornosti« zakoniti skrbnik odvezuje upravljalca WOOP! prostorov odgovornosti za telesne poškodbe, ki bi nastale uporabniku ali njegovim materialnim dobrinam zaradi neupoštevanja navodil za varno uporabo in izrecnih ustnih navodil osebja v WOOP! prostorih. Podpisnik »Izjave o odgovornosti« se izrecno zavezuje, da v primeru poškodbe ali škode proti upravljalcu WOOP! prostorov ne bo vložil civilne tožbe ali začel kazenskega pregona.

Na aktivnosti v WOOP! prostore je potrebno prispeti pravočasno. V primeru zamude ni možnosti povračila kupnine. V WOOP!  TRAMPOLIN PARKU se čas skakanja ustrezno zmanjša za čas zamude. V kolikor je čas zamude večji od zakupljenega časa skakanja, termin propade.

V WOOP! KARTINGU termin propade, v kolikor na termin vožnje, ki ste ga izbrali, ne pridete vsaj 10 minut pred začetkom vožnje.

Čas igre bowlinga se ustrezno zmanjša za čas zamude (v kolikor je čas zamude večji od zakupljenega časa igre bowlinga, termin propade). Termin za igro Laser tag, igro Sobe pobega in igro WOOP! IZZIVI propade, v kolikor na termin igre, ki ste ga izbrali, ne pridete vsaj 10 minut pred začetkom igre.

Osebje lahko od vsake osebe zahteva, da zapusti WOOP! prostore, brez povračila cene vstopnice v naslednjih primerih:

 • če oseba krši navodila osebja / pravila WOOP! prostorov tudi po dvakratnem ustnem opozorilu osebja na spoštovanje pravil / navodil,
 • ob oceni osebja, da je oseba pod vplivom i) alkohola ali ii) nedovoljenih substanc ali iii) zdravil, ki vidno vplivajo na njeno sposobnost varnega izvajanja aktivnosti v WOOP! prostorih,
 • če oseba v WOOP! prostore vnese predmet ali material ali snov, ki po oceni osebja lahko povzroči nevarnost za druge osebe ali naprave v WOOP! prostorih in je oseba ne odstrani po ustnem opozorilu osebja,
 • če oseba nima primerne oz. predpisane opreme za varno izvajanje aktivnosti.

Za resničnost podatkov v Izjavi o odgovornosti sprejemam polno odgovornost.

(podpis zakonitega zastopnika)   

(kraj, datum)

Liability waiver

The undersigned:

(Name and surname, address, date of birth, phone number)

I, for myself and as the legal representative for all my children, certify that I am fully aware of the contents of the annex to this “Liability Waiver”. I have carefully read the declaration and the annex. I fully understand and accept it.

I: Guardian statement

I declare that I accept the “Liability Waiver” for the following locations and attractions:

WOOP! Trampoline PARK, Leskoškova cesta 3, 1000 Ljubljana (Trampoline park, Climbing walls)

WOOP! KARTING, Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana (Karting, Glow Golf)

WOOP! ARENA, Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana (Escape rooms, VR, Bowling, Laser Tag)

WOOP! IZZIVI, Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana (Challenges, VR)

WOOP! MURSKA SOBOTA, Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota (Challenges, Escape rooms, VR, Laser Tag)

WOOP! MARIBOR, Tržaška cesta 7, 2000 Maribor (Trampoline park, Escape rooms, VR, Glow golf)

(Hereafter »WOOP! premises«) for all your children

I declare that I will not allow foreign children to enter the WOOP! premises unless their parents/guardians have signed the “Liability Waiver”, i.e. that I will not represent foreign children. It is illegal to represent a foreign child without a proper legal basis. By allowing the entry of a foreign child for whom the parents/guardians have not signed a “Liability Waiver”, I become his/her guarantor and I bear the responsibility for any damage caused and suffered by him/her. I am aware that failure to comply with the obligation to provide a guarantee may give rise to liability for the commission of a relevant criminal offense in the form of omission (in accordance with the Criminal Code (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No: 50/12, as amended)). By signing this “Liability Waiver”, I declare that I am aware of the consequences of this declaration.

I declare that I have made my children aware of all the rules set out below and have explained them to them in a manner appropriate to their age.

 

I declare that if a birthday party is organized on WOOP! premises, I will inform all legal representatives (parents or guardians) of the invited participants about the celebration. I also undertake to inform them of the contents of the “Liability Waiver” and to obtain their consent to participate. I will inform them to bring a hand-signed Liability Waiver to the WOOP! location.

II: User statement

I declare that I am participating in the activities at WOOP! voluntarily.

I am aware of the potential for increased risk of injury, which may include sprains, fractures, or in extremely rare cases, more serious injuries, including the possibility of disability or death.

I undertake to act responsibly and considerately towards myself and other participants and to adapt the activities on the WOOP! premises to my abilities. I will not participate in an activity if I do not feel confident about my abilities.  I will also take into account my knowledge, experience, and physical abilities, including my state of health.

I accept all instructions for the safe use of the WOOP! equipment. I undertake to read and follow all instructions completely including verbal instructions from the staff. I agree that no direct supervision of my compliance with the instructions is necessary.

I guarantee that my information regarding my age and health is correct. I declare that I am not, and will not be on my future visits, under the influence of alcohol, other illegal substances, or medication affecting psychophysical abilities. I do not have any illnesses or physical disabilities that would pose a danger to myself or others when participating in WOOP! Activities. I am not pregnant and have no sensory sensitivity problems, neurological disorders, binocular vision abnormalities, psychiatric problems, or other serious medical conditions. In these cases, I will consult with my doctor and obtain permission before doing any WOOP! activity, as doing such activities may be harmful to my health. After careful consideration of my psychophysical abilities, I accept full responsibility for my actions and the consequences.

I will be responsible for any damage I cause to the equipment in the WOOP! Premises.

I agree that my obligations accepted by signing this declaration apply to all visits to the WOOP! premises for an indefinite period of time, so there is no need to sign the declaration each visit. I understand that I may revoke l the declaration at any time. In case of any changes in my health or psychophysical condition during a return visit, I undertake to notify WOOP! unit manager.

I accept all material and criminal liability for my statement.

Annex

A: Instructions for the safe use of the equipment

Visiting and using the attractions in WOOP! premises requires prior registration on the website “www.woop.fun” or at a designated point at each location. Registration may be completed by a person over 15 years of age, who may also indicate his/her family members under 15 years of age, for whom a “Liability Waiver” is signed by the parent or legal guardian (for example a parent also adds his/her child under 15 years of age).

In addition to confirming the “Liability Waiver” at online registration, the document must be printed and signed by hand or signed at the reception desk of each location on the first visit of the WOOP! premises. For children under 15 years of age, this must be signed by their parents or legal guardians. Alternatively, they can bring the “Liability Waiver” by hand, but we reserve the right to verify by telephone that the document has been signed by a parent or legal guardian.

Each visitor must also purchase a special (RFID) wristband or card (one-time purchase) before the start of the game. The wristband/card allows entry/exit to certain areas of the games, control of the games, control of the security videos, and use of the lockers. The wristband/card is not transferable and is attached to the owner of the profile. In case of misuse, the bracelet/card will be confiscated. In the event of loss, a new wristband must be purchased at an additional cost.

Certain attractions require additional, compulsory equipment (one-time purchase) at the time of ticket purchase. For the Trampoline Park WOOP! you need special anti-slip socks; for karting, you need a balaclava. It is not possible to use the attractions without WOOP! additional equipment.

1. Trampoline park

Jumping on trampolines is completely safe if you follow the instructions. All instructions for safe use are available as part of the “Liability Waiver” and on the website www.woop.fun. The instructions are also presented in the form of a safety video at WOOP! TRAMPOLINE PARK and additional instructions are presented by staff.

When visiting and using all the attractions in WOOP! TRAMPOLINE PARK, the following restrictions apply :

 1. Adults and children above 15 years of age can use the attractions independently.

 2. Children aged 6 to 15 years use the attractions independently, however, we recommend that children under 9 years of age use the attractions accompanied by a legal guardian or other adults.

 3. Children over 3 and under 6 years of age may only use the attractions when accompanied by a legal guardian or other adults that keep their jumping under surveillance.

 4. Children under 3 years of age are not allowed to use the attractions.

When visiting and using the equipment in the special part of the WOOP! trampoline park – MINI WOOP! LJUBLJANA, an exception to the above restrictions applies. Children over 2 and under 6 years of age are allowed to visit MINI WOOP! and may use the attractions independently, but only when accompanied by their parents or legal guardians.

Entry to the playing area is only possible after watching a safety video, which requires identification with a wristband.

Safety instructions that every jumper must follow:

General rules:

 • ALL ACTIVITIES IN THE PARK ARE ALLOWED ONLY AT YOUR OWN RISK.
 • When jumping, all safety instructions from the WOOP! unit manager and staff must be followed.
 • Entry into the jumping area is only possible if wearing non-slip socks for better grip and a special wristband (RFID).
 • You should always be in control of your body. This means not exceeding your physical capabilities and only doing activities that you are confident to do safely.
 • If you don’t follow the rules serious injuries can occur and even death.
 • We recommend wearing lightweight sports clothing for jumping.
 • Wearing wet clothing is not allowed.
 • It is forbidden to chew gum or eat candy while jumping.
 • It is forbidden to consume any food or drink while jumping.
 • It is forbidden to use a phone or VR goggles while jumping.
 • All jewelry and sharp objects must be removed.

Rules for jumpers and use of trampolines:

 • No pushing, running, or pulling.
 • Lying on the mats and trampolines is forbidden.
 • If you want to stop jumping, bend your knees.
 • Always jump in the middle of the trampoline and always land with both feet at the same time.
 • Always be aware of the jumpers around you.
 • It is forbidden for two jumpers to use one trampoline at the same time. If anyone enters your jumping area at any time, please stop jumping immediately.
 • It is not allowed to jump on a trampoline if another person is already jumping.
 • It is forbidden to land on your head or neck.
 • Double somersaults or gainers are strictly forbidden.
 • Single somersaults and simple tricks are allowed but only at your own risk and only at designated.
 • Jumping from the trampoline to the ground is forbidden.
 • Climbing or hanging on safety nets is prohibited.

Rules for foam pit:

 • Only one jumper at the time.
 • It is forbidden to land on your head or neck.
 • It is forbidden to jump on the head.
 • Leave the foam pit immediately after you land.

Tower and airback:

 • Always jump on the airbag landing on your buttocks or back.
 • It is forbidden to land on your head or neck.
 • It is forbidden to jump on the head.
 • Always wait for your turn to jump. Don’t skip the line.
 • Leave the air back immediately after you land.
 • Always adjust your hight according to your capabilities.

Beatle beam and slack line:

 • No more than one person at a time on the slack line.
 • No more than two persons at a time on the battle beam attraction.
 • No headshots.
 • Participants must be similar size.
 • Remain centered on beam. Back up past line and you are out.

Cage ball:

 • Only two players at the time are allowed.
 • Each player starts the game on his own trampoline.
 • Always follow the games rules.

Dodge ball:

 • While playing dodgeball, throwing balls at the head or neck is prohibited.
 • It is forbidden to hit the ball with your foot.
 • Always follow the games rules.

Slam dunk:

 • Hanging on the basketball hoop is not allowed.
 • Only one person per Trampoline is allowed.
 • Always follow the games rules.

WOOP!atlon obsticle course:

 • Can only be used by children above 6 years of age. Children between 3 and 6 years of age must be accompanied by a parent or a responsible person.
 • The maximum weight limit is 110 kg.
 • You can enter the obstacle course only when the green light on the button is on.
 • WOOP!ATLON obstacle course can be used by one person, or two people at a time – each on their own side of the course. It is compulsory to leave the obstacle course after the sound signal that notifies the end of the game.
 • Only one person at a time may go down the slide, and only on the buttocks and feet first.
 • Always make sure there is no other person on the slide before going down.

WIPE OUT:

 • The Wipe Out attraction can only be used by children over 125 cm.
 • You must always obey the instructions given by the animator operating the attraction.
 • Each player stands only in a designated place. The maximum number of players is 4.
 • It is always necessary to bend down when the obstacle is high and to jump over when the obstacle is low. The obstacle rotates in a circle at different speeds.
 • When jumping, always land with both feet at the same time.
 • Always be aware of the rotating obstacle and of the jumpers around you.
 • It is forbidden to hang or bend over the obstacle.
 • It is forbidden to use the attraction in the absence of an animator.
 • If you feel tired, stop jumping immediately.

2. Karting

Go-karts are perfectly safe to drive if the instructions are followed. All instructions for safe use are available as part of the “Liability Waiver” and on the website www.woop.fun. The instructions are also presented in the form of a safety video at WOOP! KARTING CENTRE and further instructions are presented by staff.

When visiting and using the go-karts at WOOP! KARTING CENTRE, the following restrictions apply:

 1. Adults and children over 15 years of age can drive go-karts independently.
 2. Children aged 8 to 15 can drive go-karts independently, however, we recommend that children under 15 are accompanied by a legal guardian or another adult.
 3. Children over 6 years of age can drive Junior go-karts independently. Children aged 6 to 8 years may only drive go-karts when accompanied by a legal guardian or another adult.
 4. Children over 4 years of age may be passengers in double-seat go-karts. The driver must be a legal guardian or another person of legal age.
 5. Children under 4 years of age cannot drive or be co-drivers.

To ensure safety, the speed of the go-karts will be adjusted according to the age of the driver, and the time of the previous drive.

The go-karts can only be driven after watching a safety instruction video, where identification with a wristband is required.

Safety instructions that every driver must follow:

 • Go-kart driving is only possible when wearing a balaclava, collar protection, helmet, and a special wristband (RFID) with which you confirm watching the mandator safety video.
 • We recommend wearing leisure clothing for driving. Shoes must be closed, with flat soles. Open-toed sandals and shoes with heels are not allowed. Long hair must be tied in a ponytail. We are not held responsible for damaged clothing during the ride.
 • All sharp objects and accessories that do not firmly adhere to the body (scarf, headscarf, tie, pendants, etc.) must be removed before the ride. We recommend that mobile phones, wallets, and other items from your pockets are also removed, as they may fall out during the ride.
 • All safety instructions from the WOOP! unit manager and staff must be followed.
 • A green flag or green display means that there is no danger on the track and that you can drive the go-kart according to your psychophysical abilities.
 • A yellow flag or yellow display means that there has been an accident on the track. You must slow the go-kart down to walking speed and continue to drive slowly on the track. Overtaking is forbidden.
 • A blue flag or blue display means that there is a driver behind you who is trying to overtake you. In this case, move to the blue-marked part of the track to allow the faster driver to overtake you safely.
 • A red flag or red light display means that you have behaved inappropriately on the track. Inappropriate behavior includes: stopping on the track for no reason, taking an unnecessary turn on the track, or crashing into another go-kart or the guard rail. The first signal means a warning, and the second is a disqualification.
 • A black flag or black display means that you have repeatedly behaved inappropriately on the track and you are now disqualified. Driving in the wrong direction means immediate disqualification. In this case, you must drive the go-kart back to the pit area where you started your drive. That means you end your ride early.
 • A flag or display in the colors of the chessboard means that the time of your drive has ended. You must return to the pit area where you started your ride.
 • You should always be in control of your driving. This means not exceeding your psychophysical abilities and adjusting your driving speed to a speed you are confident to drive safely.

3. VR

The following restrictions and safety instructions apply when playing VR games:

 • Different VR games are suitable for different ages, namely for children over 6 years, children over 8 years, children over 12 years, and children over 15 years. Game descriptions and age restrictions are located outside the VR area or by asking the animator.
 • We recommend wearing leisure clothing. We are not held responsible for damaged clothing while playing the games.
 • When playing games, all safety and other instructions from the WOOP! unit manager and staff must be followed. That also includes not playing games when tired. You should take a break for at least 15 minutes every hour you play VR games.
 • You need to be in control of your body when playing games. This means not exceeding your psychophysical abilities and adapting your gaming to your abilities.
 • If you experience any of the following symptoms while playing: dizziness, blurred sight, eye or muscle twitching, disorientation, or any uncontrollable movements or spasms while playing, you should stop and immediately consult with your doctor.

4. Bowling

The following restrictions and safety instructions apply when bowling in the WOOP! Arena:

 • Bowling is intended for people aged 3 years and older, after signing the Liability Waiver.
 • You are allowed to play bowling only in special bowling shoes.
 • We recommend wearing leisure clothing. We are not held responsible for damaged clothing while playing the games.
 • When playing bowling, all safety and other instructions from the WOOP! unit manager and staff must be followed.
 • You need to be in control of your body. This means not exceeding your psychophysical abilities and adapting the game to your abilities.
 • Stepping over the black crossing line is forbidden.
 • It is prohibited to put hands into the ball-returning device.
 • Walking on the playing surface of the bowling alley is prohibited.
 • Always contact the staff in case of any technical problems.

5. Laser tag arena

The following restrictions and safety instructions apply when playing at LASER TAG ARENA:

 • The Laser Tag Arena is intended for people aged 6 years and older.
 • We recommend wearing leisure clothing when playing games. We are not held responsible for damaged clothing while playing Laser tag games.
 • When playing laser tag games, all safety and other instructions from the WOOP! unit manager and staff must be followed.
 • You need to be in control of your body. This means not exceeding your psychophysical abilities and adapting the game to your abilities.
 • When playing in the Laser Tag Arena, climbing or hanging on equipment is prohibited. It is specifically forbidden to climb on or touch the equipment that represents the scenery (plane, van, car, etc…).
 • Running, pushing, pulling, and sudden uncontrolled turns are prohibited. Lying on the ground is also forbidden. Always be aware of other players around you.
 • Laser tag equipment (laser rifle and vest) may only be used in a prescriptive manner.

6. Escape rooms

The following restrictions and safety instructions apply when visiting escape rooms:

 • The different escape rooms are suitable for different ages, namely for children over 8 years, children over 10 years, and children over 15 years. Children aged 8 to 15 can go to the Escape Room when accompanied by a parent or adult. Game descriptions and age limits are available at reception or by asking the animator.
 • All users are aware that the game itself is the intellectual property of the provider or its contractual partner and undertake not to violate the prohibition on revealing the secrets and solutions of the individual riddles.
 • Any imaging or filming of the escape rooms is prohibited.
 • The use of mobile phones (pictures, videos, flashlights, calculators) is prohibited.
 • When playing games, all safety and other instructions from the WOOP! unit manager and staff must be followed.
 • Escape rooms are mind games, so do not use force to solve the puzzles. It is never necessary to use any significant strength or force to continue the game.
 • You will notice DO NOT TOUCH stickers in the escape rooms. These stickers mean that these objects must not be touched. They can still be a part of the puzzle but need to be used without touching them.
 • Each object or clue can be used only once. After using it, you no longer need it to continue the game.
 • The use of force, running, or climbing of any kind is prohibited.
 • If you need help in the game, press the help button on the AHS (self-help system). You can get a new hint every 10 minutes.
 • If you need additional help for any reason, press the red button on the side of the AHS system. You can also get extra help by waving. The staff will help you as we watch and listen to you during the game.
 • You will also notice PANIC stickers in the escape room. Press these sticker buttons if you want to leave the room, or you can wave and the staff will come and get you as we are watching and listening to you during the game.

You can monitor the time left to complete the game on the AHS system.

7. WOOP! Izzivi

When visiting  ‘WOOP! IZZIVI’, the following restrictions and safety instructions apply:

 • WOOP! Izzivi are rooms with different challenges that involve skill, speed, and solving different riddles.
 • Rooms are intended for children over 8 years. Children aged 8 to 12 can visit the rooms when accompanied by a parent or adult.
 • Rooms can be played in groups of a minimum of 2 and a maximum of 6 players.
 • Some challenges in the rooms require some physical exertion, so players must be in good physical condition.
 • Wearing leisure clothing is recommended.
 • You should always be in control of your body. This means not exceeding your psychophysical abilities and adapting the game to your abilities.
 • Running, pushing, pulling, and sudden and uncontrolled movements that may cause injury to yourself or the equipment are prohibited.

8. Glow golf

The following restrictions and safety instructions apply when playing ‘GLOW GOLF’:

 • Glow Golf is suitable for children aged 4 to 12 years when accompanied by a parent.
 • Children over 12 years of age can play Glow Golf independently.
 • The course consists of 15 different holes and courses, where you try to hit the ball into the hole with the lowest possible number of strokes using a specially designed golf club.
 • Any hanging or climbing on the mini-golf equipment is prohibited.
 • It is forbidden to skip courses. You must follow the order and therefore the sequence of the course.
 • A maximum of 5 players may play on one course at the same time.

9. Climbing walls (Fun walls)

Climbing and using the ‘FUN WALLS’ and other attractions is completely safe if you follow the instructions. All safety instructions are available as part of the “Liability Waiver” and on the website www.woop.fun. The instructions are also presented in the form of a safety video at the CLIMBING WALLS location, with additional instructions from the staff.

The following restrictions and safety instructions apply when using the climbing walls:

 • The climbing walls can be used by children aged 4 or older.
 • Children between 4 and 6 years old must be accompanied by parents, must weight more than 10 kg and be at least 95 cm high.
 • The maximum weight of a climber must not exceed 140 kg.
 • Children under 130 cm must wear a children’s climbing harness with additional shoulder straps.
 • Climbing is not allowed in flip-flops, sandals, boots, high heels, or climbing shoes. Climbing is only allowed in WOOP! socks with non-slip backing.
 • For climbing walls and other attractions, we recommend wearing comfortable sports clothing, which should not be loose fitting.
 • The use of hard and sharp objects is forbidden during the activity and all such objects must be left in the changing room.
 • Long hair must be tied with an elastic band.
 • It is forbidden to bring any food or drinks inside the climbing area. Chewing gum while climbing is prohibited.
 • Watching the safety video is compulsory.
 • “FUN WALLS” climbing walls use a self-protection system to ensure the safety of climbers.
 • Before the activity, it is necessary to make sure that the safety harness is correctly and properly fastened.
 • Climbing is not allowed until the self-protection equipment is properly fastened.
 • Only 1 climber is allowed on each climbing wall at a time.
 • Staying within the ‘safety zone’ of a climbing wall is prohibited.
 • Hanging upside down on climbing walls or other attractions is prohibited.
 • There is a rescue rope at the side of the climbing walls which must not be used for climbing.
 • When climbing, the safety rope should always be between both hands.
 • When descending from a climbing wall, do not lean or swing, but only push your feet slightly away from the wall.
 • The ‘Slide’ and ‘Jump in the air’ attractions are subject to additional safety instructions and the instructions of the animator must be followed. To use the attraction, you must put on additional safety equipment.

B: Responsibility of the manager

The operator of WOOP! Premises is TPLJ d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana,

 registration no.: 7272618000 ( referred to as “operator” or “TPLJ”).

The Operator shall not be liable for any damage suffered by users and visitors themselves or their property.

C: Video surveillance

The Operator shall use video surveillance to ensure the safety of its employees, visitors as well as their property, and to control access to and egress from the WOOP! premises.

The Operator has taken a decision to implement video surveillance in the Trampoline park in accordance with Article 75 of ZVOP-1. The personal data file includes the image, date, and time of the recording. It is protected against access by unauthorized people. We keep all video recordings for all cameras connected to a recording device for a minimum of 30 days to a maximum of 1 year. The data shall be deleted thereafter, except for data concerning injuries, which will be kept for 5 years after the accidental event.

D: Usage of photographs and videos

TPLJ Ltd. does not take or publish photographs and videos in which an individual can be identified without your consent. That is possible if consent is given during the registration process or later, but necessary before any publication.

The undersigned may not use photographs or recordings taken of him/herself or his/her child in the Park for commercial purposes without the prior written consent of TPLJ.

E: Warning

Only duly completed “Liability Waivers” are valid. For those under 15 years of age, the “Liability Waiver” must be signed by a legal guardian. By signing the “Liability Waiver”, the legal guardian accepts responsibility for the consequences of not following the safety instructions and verbal warnings given by the WOOP! staff. The legal guardian of the child is aware that the use of the devices in the WOOP! premises without following the safety instructions, increase the risk of injury, which may include sprains, fractures, bruises, or, in extremely rare cases, more serious injuries, including the possibility of disability or death. Based on the signed “Liability Waiver”, the legal guardian absolves WOOP! unit manager of any liability for injuries and/or damage caused to the user due to non-compliance with safety rules and regulations and/or explicit verbal instructions made by Woop! Staff.  The person signing the “Liability Waiver” expressly undertakes not to bring any civil action or prosecution against the WOOP! unit manager in the event of injury or damage.

You must arrive on time for the activities at the WOOP! premises. In case of delay, there is no possibility of a refund. At WOOP! TRAMPOLINE PARK the jumping time will be reduced according to the time of the delay. If the delay time is longer than the purchased jumping time, the reservation will be canceled.

At WOOP! KARTING the reservation will be canceled if you do not arrive at least 10 minutes before the start of your drive.

The bowling time will be reduced by the time of the delay. If the delay time is longer than the purchased bowling time, your reservation will be canceled. Your reservation for Laser tag, Escape rooms, and WOOP! Izzivi will be canceled if you do not arrive at least 10 minutes before the start of the game.

Staff may ask any person to leave the WOOP! premises without a refund of the ticket price in the following situations:

 • if the person violates the instructions of the staff / the rules of the WOOP! premises, even after two verbal warnings from the staff,
 • in the event that the staff judges that the person is under the influence of i)alcohol or ii) illegal substances or iii) medication that visibly affects his/her ability to safely perform the activities on the WOOP! premises,
 • if the person brings an object, material, or substance which, in the judgment of the staff, is likely to cause a danger to other people or equipment, and does not remove it after being verbally warned by the staff,
 • if the person does not have the appropriate or required equipment to do the activity safely.

I accept full responsibility for the accuracy of the information in the Liability Waiver.

(Legal representatives’ signature)

(Place and date)

Scroll to Top